آزمایشگاه کاخال
پاتوبیولوژی
76282855

آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهزاد
انجام آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی
76270329

آزمایشگاه مهرجرد
آزمایشگاه تشخیص طبی
76299836