دکتر عادله عاشوری
جراح و متخصص زنان و زایمان
76247639

دکتر سیده رابعه روحانی
جراح و متخصص زنان و زایمان
76241292

کلینیک تخصصی زنان و مامایی کوثر
مراقبت های زنان و زایمان و مشاوره
76242060

مرکز تخصصی مشاوره مامایی آفرینش
ماما خصوصی و کلاس های بارداری
76299618